Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45%