Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC): Quyết liệt các giải pháp chống trộm cắp điện