Đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn hiệp định vay vốn: Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2