Điện lực Quảng Bình tổ chức thành công Hội thi an toàn vệ sinh viên 2012