NPT lần đầu tiên sử dụng MBA 500 kV made in Việt Nam