Đại học Điện lực và Đại học Tổng hợp Otto von Guericke Magdeburg: Kỳ vọng vào sự hợp tác lâu dài