Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước đợt 2