Các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Điện: Gắn với truyền thống, niềm tin và tự hào cách mạng