Tập đoàn Điện lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định