EVNHANOI tập trung chốt chỉ số công tơ, đảm bảo lợi ích của khách hàng sau điều chỉnh giá điện