Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa