Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày phát điện thương mại.