Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

      Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị – SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
      * Thời gian: Từ 14h00 ngày 06 tháng 08 năm 2018.
      * Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)
      * Thành phần:    
– Các Cổ đông hiện hữu của SBM theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD cung cấp chốt ngày 19/07/2018.
– Hội đồng quản trị;
– Ban kiểm soát;
– Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
Link tổng hợp:
1. Thông báo mời họp, giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự Đại hội và chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018    

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018:

3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung ủy viên HĐQT ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2018:
4. Đơn ứng cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
5. Đơn đề cử bổ sung ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:
6. Sơ yếu lý lịch:
7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018-2023:
8. Tờ trình tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018: