EVN ban hành quy định về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
EVN ban hành quy định về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính (cập nhật ngày 4/12/2014)

Ngày 30/9/2014, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành quyết định số 641/QĐ-EVN quy định về giám sát tài chính,đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Đây là qui định hướng dẫn cụ thể Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 và Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/8/2014 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và quản lý tài chính của tập đoàn Điện lực Việt Nam, quyết định số 22/QĐ-BCT ngày 2/1/2014 của Bộ Công thương về việc ban hành quy chế giám sát đối với các Tập đoàn,Tổng công ty,Công ty TNHHMT, công ty cổ phần có vốn của Nhà nước.

Trong đó có một số nội dung chính như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1.1 Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về nội dung giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.
1.2 Đối tượng áp dụng:
a. Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
b. Các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ.
c. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của EVN tại công ty con, công ty liên kết;
d. Quy định này là cơ sở để Người đại diện phần vốn góp của EVN tại các công ty con, công ty liên kết có ý kiến đề xuất và biểu quyết tại cấp có thẩm quyền của đơn vị thông qua và áp dụng Quy định này tại đơn vị.
 
2. Nội dung giám sát
2. 1 Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản EVN tại đơn vị.
2. 2 Giám sát bảo toàn và phát triển vốn của đơn vị.
2. 3 Giám sát hoạt động kinh doanh của đơn vị.
2. 4 Tình hình chấp hành chế độ, chính sách và pháp luật trong đó đánh giá việc tuân thủ và chấp hành các quy định về chính sách thuế, chính sách tiền lương và các chính sách khác; tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 
2. 5 Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong đơn vị, trong đó có các nội dung về chi phí tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý điều hành đơn vị.
 
3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý đơn vị
Việc đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý đơn vị thực hiện như sau:
3.1 Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
3. 2 Mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhà nước giao về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: là tỷ lệ hoàn thành đạt, vượt hoặc thấp hơn tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu do EVN giao
3.3 Kết quả phân loại đơn vị là kết quả do chủ sở hữu thẩm định và công bố.
 
4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị có vốn góp của EVN
a) Hàng năm EVN vận dụng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do EVN làm chủ sở hữu để thực hiện đánh giá đối với đơn vị có vốn của EVN, đặc biệt là đơn vị mà EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động đơn vị sẽ là căn cứ để EVN xem xét việc đầu tư, mở rộng đầu tư hay rút bớt vốn nhà nước tại các đơn vị này; đồng thời làm căn cứ đánh giá, khen thưởng đối với Người đại diện và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Người đại diện trong năm tới.
b) Việc đánh giá hiệu quả hoạt động đối với đơn vị có vốn của EVN cần căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) đã thông qua.
 
5. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc công khai tài chính
5.1 Đối tượng, phạm vi công khai thông tin tài chính 
EVN, Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện công khai tài chính theo Quy định này.
Các đơn vị có vốn góp của EVN thực hiện việc công khai tài chính theo quy định của pháp luật và điều lệ của đơn vị.
5.2 Nguyên tắc công khai thông tin tài chính 
a) Cơ sở để thực hiện công khai tài chính là báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo giám sát tài chính hàng năm của đơn vị; báo cáo giám sát tài chính hàng năm của EVN.
b) Nội dung công khai tài chính của đơn vị phải phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng nhận thông tin là cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu, các nhà đầu tư và người dân.
c) Đơn vị tổ chức thực hiện công khai tài chính chịu trách nhiệm tính đầy đủ, tính kịp thời, tính chính xác các thông tin tài chính; có nghĩa vụ giải trình các nội dung chất vấn của các đối tượng nhận thông tin theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy định này.
 
6. Tổ chức công khai tài chính
EVN thực hiện công khai thông tin tài chính cho chủ sở hữu và Bộ Tài chính bằng hình thức văn bản, đồng thời gửi file báo cáo thông qua phương tiện thông tin điện tử (hộp thư điện tử hoặc cổng thông tin trực tuyến) theo địa chỉ hộp thư điện tử chính thức do chủ sở hữu và Bộ Tài chính cung cấp.
Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công khai, EVN đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình cho chủ sở hữu và Bộ Tài chính.
Việc công khai thông tin với người lao động được thực hiện bằng các hình thức sau: trên trang thông tin điện tử của EVN, phát hành ấn phẩm, niêm yết tại EVN, công bố trong Hội nghị người lao động.
 
Việc công khai thông tin với công chúng được thực hiện trên trang thông tin điện tử của EVN hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thời gian công khai thông tin tài chính đối cho chủ sở hữu và Bộ Tài chính,  công khai thông tin với người lao động chậm nhất là ngày 31/7 cùng năm đối với thông tin 6 tháng và ngày 30/4 năm sau đối với thông tin năm.
Thời gian công khai thông tin tài chính đối với các chủ nợ thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và chủ nợ.
Thời gian công khai thông tin tài chính đối với công chúng được thực hiện trước ngày 30/4 năm sau.
Việc công khai thông tin do người đại diện theo pháp luật của EVN hoặc người được ủy quyền công khai thông tin thực hiện.
EVN có trách nhiệm trả lời chất vấn về các nội dung đã công khai. 
                                                                                                                                                               Ban TCKT - NPC

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Công bố Quyết định và bàn giao chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Công ty Truyền tải điện 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bão số 4 gây mất điện nhiều lộ đường dây tại Bình Định và Phú Yên
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Duyên Hải
EVNNPC: 45 năm thắp sáng ánh điện Miền Bắc
Điện đã sáng nơi đảo tiền tiêu Chính thức đóng điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn
Những kíp trực “xuyên” ca
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 Hóa đơn tiền điện tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ của khách hàng
Nhiệt điện Phú Mỹ với mốc son 200 tỷ kWh điện Không có sự cố bất thường nào ở Thủy điện Sơn La sau 3 trận động đất
Công điện thượng khẩn ứng phó với cơn bão Rammasun
Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng
Đóng điện thử nghiệm ĐD 500 kV Phú Lâm - Ô Môn Cơ quan Phát triển Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
EVN quyết liệt thực hiện mục tiêu “Tối ưu hóa chi phí” Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐZ 500 kV Bắc – Nam
Điều hành linh hoạt hệ thống điện
Đóng điện thành công ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
EVN cắt điện phục vụ thi công ĐD 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Sông Mã
Giờ trái đất 2014: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Phấn đấu đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm Chủ tịch HĐTV EVN thăm và làm việc với Điện lực Phú Quý
Tết nguyên đán 2014, dự kiến công trường thủy điện Lai Châu sẽ được nghỉ Tết
Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45% Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tiếp và làm việc với Tập đoàn Janakuasa Bloomberg: Thiếu điện đe dọa kinh tế Việt Nam
EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014 tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Alstom
Gần 93% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Pháp tìm kiếm cơ hội hợp tác về điện gió với EVN
Ngày hội tiết kiệm điện  2013: Hãy sử dụng điện có hiệu quả
Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác
EVN đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong các ngày lễ, Tết EVN CPC và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3
Những mảnh ghép ở trạm 500 kV Sơn La EVN và VTV là đối tác chiến lược của nhau
 Họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
EVN và Vietinbank ký hợp đồng tín dụng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Không gây áp lực cho người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân
Truyền tải điện Tây Bắc và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hiệu quả bảo vệ lưới điện truyền tải
Hạ thành công roto trọng lượng 1000 tấn tổ máy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Sơn La  EVN CPC không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho nước bạn Lào
Sẽ mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện nhưng phải kìm lạm phát
Khởi công xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
Thủy điện Sơn La: Công trường hạnh phúc
 Năm 2020: Việt Nam đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên Cần đưa nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các trường đại học và cao đẳng.
Tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, cái khó vẫn là nguồn vốn Phối hợp giữa CĐ Điện lực Việt Nam và LĐLĐ các địa Phương: Hiệu quả từ một phương pháp hoạt động
Năm 2013, tăng trưởng điện thương phẩm cả nước đạt 9,1%
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Ngành Điện đã có sự phát triển vượt bậc EVN gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí tại miền Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thủy điện Sơn La Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra công tác đảm bảo điện tết
Thứ ba , Ngày 07 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS