Báo cáo tài chính bán niên 2017

Download file tài liệu báo cáo tài chính bán niên 2017 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1n1DN6GkB9W31adH0k3PXSPYHa1ZOaIwh/view?usp=sharing