Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017

Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/9j681hsmoa25vu9/Baocaotaichinh_banniendakiemtoan2017.pdf/file