Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017

Download file tài liệu Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán năm 2017 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1O2ZtgpS5SX6YlLhOEiMdxn55WM-1gaTC/view?usp=sharing