Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1UG2pZ9fj99mgc67TQmdm-X77lNy0Ux3l/view?usp=sharing