Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/ss3er4aq5tbat2n/BCTCnam2018dakiemtoan.pdf/file