Báo cáo tài chính giữa niên độ kỳ kế toán 1/1/2020 – 30/6/2020 đã được kiểm toán soát xét

Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1tJWJMx94dl6I40doagNjYX-B6C-rVZMo/view?usp=sharing