Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020

Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1LJCQ4xNJ4IYti-9F64xXJouax7QeefYk/view?usp=sharing