Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022 và công văn giải trình tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1EBc0BMTNwxhnAVxXwtLmZT4TABhfxJsl/view?usp=sharing