Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình

Download file: Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình tại đây: