Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình

Download file: Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2021 và công văn giải trình tại đây:

https://www.mediafire.com/file/uh4n9is4lrorckz/BaocaotaichinhquyIInam2021.pdf/file