Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình

Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II năm 2022 và công văn giải trình tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1xeoIiD7EFKc1BMkPcdVdaKPRfXtDgNZD/view?usp=sharing