Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020

Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/0y10pnsfilxy8kx/Bao_cao_tai_chinh_giua_nien_do_Quy_IV_nam_2020_%25282%2529.pdf/file