Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020

Download file tài liệu báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV năm 2020 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1bsNgyNePwtRmaVLe8hv6Tn4HSWvIYRJV/view?usp=sharing