Báo cáo tài chính năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính năm 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/12BI6pWUXuReVClUlioE8VMjQVY8iw7MQ/view?usp=sharing