Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing