Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/jwuv841eluaa69v/Baocaotaichinhngay31122021.pdf/file