Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1K6AMK1BblawF4MnN-et2gRMbd4Emkbca/view?usp=sharing