Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

Download file báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1x2zpRyeR3oyvJJHwkOnwQx4CWx_QVOlg/view?usp=sharing