Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019

Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1Y_DjWTcZgHw7SwqlUD77jCdeF85oUECb/view?usp=sharing