Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019

Download file tài liệu Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2019 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/tfgohlbelnmt4ii/Bao_cao_tai_chinh_tong_hop_quy_2_nam_2019.pdf/file