Báo cáo thường niên năm 2018

Download file báo cáo thường niên 2018 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1w-Yk3Y3d0pg7puXRXDyjPxjrKJJZDuRq/view?usp=sharing