Báo cáo thường niên năm 2021

Download file tài liệu Báo cáo thường niên đã được kiểm toán năm 2021 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1je-4AZbzDX39Cv-ee_9690fjVRB72AgO/view?usp=sharing