Báo cáo thường niên năm 2020

Download file Báo cáo thường niên năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: