Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Download file: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/0k8dm96tc8nvzvh/BCQC6thangdaunam2021.pdf/file