Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1tkwX7nQC9PCu4qni9VU3BEC8T51y3-Gs/view?usp=sharing