Báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019

Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1JvK2B1b7YXAUdwK2ywxe7ZgRR0sMgSC2/view?usp=sharing