Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT SBM

Nghị quyết số: 27/NQ/DHĐCĐ-SBM thông qua việc nhiễm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đoàn Khánh kể từ ngày 24/4/2019, đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Chiến với tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 24/4/2019.