Bổ nhiệm nhân sự HĐQT và BKS Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Hội đồng quản trị:

        – Ông: Lê Đình Lượng                      – Chủ tịch HĐQT
        – Ông: Lại Hợp Quốc                        – Ủy viên HĐQT
        – Bà: Nguyễn Thị Kim Lam              – Ủy viên HĐQT
        – Ông: Vũ Minh Tú                           – Ủy viên HĐQT
        – Ông Nguyễn Việt Phương              – Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

        – Bà: Nguyễn Thị Chang                     – Trưởng Ban kiểm soát
        – Ông: Nguyễn Quốc Thái                  – Thành viên
        – Ông: Tường Thế Huy                       – Thành viên