Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã ra Quyết định số: 97/QĐ-TH-SBM về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Bách giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.