Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh