Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018-2023.

Download nội dung tài liệu tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1y-Am33_5nPx_tRxMMlDYYlfreEf1bpJ3/view?usp=sharing