Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 01/11/2023

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán …

  26/10/2023

  Download file tài liệu CBTT trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông tại đây: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông …

  26/10/2023

  Download file tài liệu CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt tại đây: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức …

  01/08/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông tại đây: Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông …

  29/06/2023

  Download file tài liệu CBTT Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại đây: Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện Kiểm …

  05/06/2023

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh …

  31/05/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tại đây: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện …

  31/05/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền cho các Cổ đông tại đây: Nghị quyết của ĐHĐCĐ trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng …

  05/05/2023

  Download file tài liệu Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại đây: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 …

  28/04/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 …