Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 30/01/2023

  Download file tài liệu CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1guuGp2GQrOWlwFVIrlUSaoNnrbDN2vo1/view?usp=sharing …

  30/01/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1tkwX7nQC9PCu4qni9VU3BEC8T51y3-Gs/view?usp=sharing …

  26/11/2022

  Download chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12 tại …

  21/11/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại …

  18/11/2022

  Download file tài liệu Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại …

  11/11/2022

  Download file tài liệu CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 tại …

  11/11/2022

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông tại …

  10/11/2022

  Download file tài liệu CBTT về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại …

  03/11/2022

  Download file tài liệu CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02 tại …

  18/10/2022

  Download file tài liệu CBTT về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tại …