BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 15/03/2023

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên năm 2022 tại đây: Báo cáo thường niên năm 2022 …

  17/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên đã được kiểm toán năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1je-4AZbzDX39Cv-ee_9690fjVRB72AgO/view?usp=sharing …

  19/03/2021

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên năm 2020 đã được kiểm toán tại đây: https://drive.google.com/file/d/1H0ezBCDcdXAoZ2ubufjDJ6nsHmhE4v9g/view?usp=sharing …

  24/02/2020

  Download file tài liệu báo cáo thường niên năm 2019 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1QnT_exvqEpYFpx3gs2_NgwP9X74MWtKx/view?usp=sharing   …

  21/03/2019

  Download file báo cáo thường niên 2018 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1w-Yk3Y3d0pg7puXRXDyjPxjrKJJZDuRq/view?usp=sharing …