Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 20/10/2015

  Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc …

  17/03/2015

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát …

  16/05/2014

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát …

  08/05/2014

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị - SBM Thông báo đến …

  25/02/2014

  Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính kế toán ngày 31/12/2013 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. …

  16/05/2013

  Trong buổi tối cùng ngày (18h00, ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại Nhà hàng Trung Hoa Ming, khách sạn Sofitel Hà Nội) Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã …

  13/04/2013

  Để chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngày 07/04/2013 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Hội đồng …