Quan hệ cổ đông

  • Thông tin khác (QH cổ đông)
  • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
  • Thông tin pháp lý
  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
  • 09/06/2010

    Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thành lập ngày 12/02/2010 với tổng số vốn điều lệ là: 250 tỷ đồng, do 04 cổ đông sáng lập là: Công đoàn Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc (40%VĐL); Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La (28%VĐL); Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh (27%VĐL); Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam (5%VĐL). 1. Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN …