Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 30/11/2021

  Download file Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền cho cổ đông tại đây: https://drive.google.com/file/d/1UpUlzQK2PBiJkq_wkqNM7aHpvZCugqTs/view?usp=sharing …

  19/11/2021

  Download file: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tại …

  18/11/2021

  Download file: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại đây: https://drive.google.com/file/d/19EMOjRTwi0ycc4GnnV32YhVQlqhwtg7s/view?usp=sharing …

  17/11/2021

  Download file: Công bố thông tin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tại …

  02/11/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế tại …

  29/10/2021

  Download file: Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - 2020 cho Cổ đông tại …

  27/10/2021

  Download file: Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1dvs2HedELaalsxGaipVkxXxObHSTXlgd/view?usp=sharing …

  19/10/2021

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý III năm 2021 tại đây: https://www.mediafire.com/file/k5wyhtct8gkv6n2/BCTCgiuaniendoQIIInam2021.pdf/file …

  01/10/2021

  Nội dung thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau: 1. Công văn số 273/QLCĐ-SBM/CBTT ngày 1/10/2021 về công bố thông tin trên cổng thông tin điện …

  11/08/2021

  Download file: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã kiểm toán và công văn giải trình LNST bán niên năm 2021 so với năm 2020 tại …