Quan hệ cổ đông

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 07/04/2022

  Download file tài liệu Công bố thông tin về Tờ trình số 134/TT-HĐQT-SBM ngày 07/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ thay cho tờ trình số 117/ TT-HĐQT-SBM ngày 04/04/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/16Vhe8Z5Gb-AKAk3DlhGO7JytS7hlPTFb/view?usp=sharing …

  06/04/2022

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến …

  17/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên đã được kiểm toán năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1je-4AZbzDX39Cv-ee_9690fjVRB72AgO/view?usp=sharing …

  16/03/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại …

  11/03/2022

  Download file tài liệu Công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 tại …

  11/03/2022

  Download file tài liệu Công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại …

  04/03/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1asN6YvOhGjGJiPdWvWaTFkdMwkU3PxW-/view?usp=sharing   …

  28/01/2022

  Download file: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1G5flx-zDuu9VxROWZxFSgTX6Y_z_Pt-d/view?usp=sharing …

  24/01/2022

  Download file Công bố thông tin Giấy đăng ký kinh doanh tại đây: https://www.mediafire.com/file/5iho2zjmwzjc959/CBTT+dang+ky+kinh+doanh+lan+11.pdf/file …

  19/01/2022

  Download file: Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của SBM tại …