Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 05/05/2023

  Download file tài liệu Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại đây: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 …

  28/04/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 …

  03/04/2023

  Tải Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Thong bao moi hop DHDCD TN 2023 2. …

  20/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận …

  13/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: Thông báo về ngày đăng ký …

  13/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông …

  30/01/2023

  Download file tài liệu CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 tại đây: Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 …

  30/01/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 …

  26/11/2022

  Download file tài liệu Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12 tại đây: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu …

  21/11/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh …