Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 13/04/2013

  Để chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngày 07/04/2013 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã triệu tập họp HĐQT mở rộng gồm:   * Thành phần: - Thành viên HĐQT: + Ông: Thiều Kim   Quỳnh - Chủ tịch HĐQT + Ông: Lê Quang Thái - Phó chủ tịch HĐQT + Ông: Phạm Quang Trung - Ủy viên HĐQT - Ban …

  13/09/2011

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh 1. Giấy mời đại hội. 2. Chương trình nghị sự. 3. Tài liệu đại hội (Được gửi trực …

  21/08/2011

  Ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Thành phần gồm: - Các cổ đông …