Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 20/10/2015

  Để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc …

  17/03/2015

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát …

  16/05/2014

  Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH XI do Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát …

  08/05/2014

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị - SBM Thông báo đến …

  16/05/2013

  Trong buổi tối cùng ngày (18h00, ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại Nhà hàng Trung Hoa Ming, khách sạn Sofitel Hà Nội) Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã …

  13/04/2013

  Để chuẩn bị cho công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2013 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngày 07/04/2013 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Hội đồng …

  13/09/2011

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh 1. Giấy mời đại hội. 2. Chương trình nghị sự. 3. Tài liệu đại hội (Được gửi trực …

  21/08/2011

  Ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đã tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Thành phần gồm: - Các cổ đông …