Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 13/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây: Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 …

  30/01/2023

  Download file tài liệu CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 tại đây: Bản cung cấp thông tin về quản trị năm 2022 …

  30/01/2023

  Download file tài liệu Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 …

  26/11/2022

  Download file tài liệu Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh lần thứ 12 tại đây: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu …

  21/11/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh …

  18/11/2022

  Download file tài liệu Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại …

  11/11/2022

  Download file tài liệu CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 tại đây: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức …

  11/11/2022

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông tại đây: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 …

  10/11/2022

  Download file tài liệu CBTT về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (MCK: SBM) tại …

  03/11/2022

  Download file tài liệu CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02 tại …