Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 17/12/2021

  Download file: Công báo thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SBM tại đây: https://drive.google.com/file/d/1O_PTjUfjGhhJbyXqSoQ7ybgYWipiPyR3/view?usp=sharing …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ đông có quyền biểu quyết đang lưu hành tại …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020 tại …

  13/12/2021

  Download file: Công bố thông tin về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, 2020 tại …

  30/11/2021

  Download file: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền tại …

  30/11/2021

  Download file: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1yTZblNl833LzaRZa6YtfG6ARiOoqjlD9/view?usp=sharing …

  30/11/2021

  Download file Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền cho cổ đông tại …

  19/11/2021

  Download file: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tại …

  18/11/2021

  Download file: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại đây: https://drive.google.com/file/d/19EMOjRTwi0ycc4GnnV32YhVQlqhwtg7s/view?usp=sharing …

  29/10/2021

  Download file: Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - 2020 cho Cổ đông tại …