Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 15/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại đây: https://drive.google.com/file/d/19vl8F1JG6mspwgy-fDOpMU5HC1QfB_qh/view?usp=sharing …

  15/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Giao dịch thành công của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan tại …

  08/07/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tại …

  08/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Giao dịch của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan tại …

  04/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tại …

  04/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông tại …

  12/05/2022

  Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lại Đắc Bình: …

  29/04/2022

  Download Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/17v5rCjHGQcnIyWb77Gt2ccQHyJNZDOUE/view?usp=sharing …

  07/04/2022

  Download file tài liệu Công bố thông tin về Tờ trình số 134/TT-HĐQT-SBM ngày 07/04/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ …

  06/04/2022

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2021. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến …