Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 18/10/2022

  Download file tài liệu CBTT về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tại đây: CBTT về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021   …

  14/10/2022

  Download file tài liệu Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại đây: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và …

  14/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo tài chính Quý III/2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1OvsvtJvbMgsGTgk1x0FmtS_DRQqrozEv/view?usp=sharing     …

  10/10/2022

  Download file tài liệu CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại đây: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành …

  10/10/2022

  Download file tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại đây: https://drive.google.com/file/d/1LC7br5738engCFeRO2YA5Z2qhplBAJTO/view?usp=sharing …

  26/09/2022

  Download file tài liệu CBTT Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại …

  20/09/2022

  Download file tài liệu CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại …

  20/09/2022

  Download file tài liệu CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tại …

  20/09/2022

  Download file tài liệu Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại …

  15/09/2022

  Download file tài liệu Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại …