Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 20/09/2022

  Download file tài liệu Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Pe96spiyrG2f8FeZjb4cSv4nzMamBaQ6/view?usp=sharing   …

  15/09/2022

  Download file tài liệu Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại …

  26/08/2022

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết số 52 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 tại …

  12/08/2022

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán soát xét tại …

  27/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1I-jq6YcXv4NCmUH00E1qSGiYQbxjjIHP/view?usp=sharing …

  15/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại …

  15/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Giao dịch thành công của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan tại …

  08/07/2022

  Download file tài liệu Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tại …

  08/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Giao dịch của Người nội bộ: Ông Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM và người liên quan tại …

  04/07/2022

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tại …